Regulamin serwisu


Regulamin serwisu

I. Definicje

Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:

1. Administrator – Fundacja „UA: United All, z siedzibą w Gietrzwałd, Woryty 80B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001029048, NIP 739-398-22-73, Regon 524942179;

2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;

3. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.unitedall.pl;

4. Użytkownik – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lecz działająca za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego), osoba prawna albo jednostka niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu;

5. Usługa – wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika, a w szczególności dostęp do serwisów informacyjnych znajdujących się na należących do Administratora witrynach www, plików, formularzy zamówień i subskrypcji, stron transakcyjnych, a także świadczenia innych usług;

6. Darczyńca – osoba przekazująca Fundacji UA: United All darowizny w postaci wpłat jednorazowych lub cyklicznych;

7. Polityka Prywatności – obowiązujące przy korzystaniu z Serwisu zasady polityki prywatności zamieszczone pod adresem: https://unitedall.pl/index.php/pl/polityka-prywatnosci;

8. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały wideo, materiały multimedialne i inne podobne, zamieszczane przez Administratora w Serwisie, w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

II. Postanowienia Wstępne

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Serwisu oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora w związku z Serwisem.

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej www.unitedall.pl oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

5. Administrator prezentuje w Serwisie informacje o bieżących projektach prowadzonych przez Administratora. Serwis umożliwia w szczególności:

wsparcie działalności Administratora poprzez dokonanie płatności online, otrzymywanie regularnych wiadomości od Administratora poprzez zamówienie newslettera.

Wszystkie sekcje w Serwisie są dostępne bez potrzeby logowania się do Serwisu.

III. Warunki Korzystania z Serwisu

1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet.

IV. Postanowienia Ogólne

1. Serwis, w tym Materiały, a w szczególności utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w: ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie o ochronie baz danych, ustawie Prawo własności przemysłowej i ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Prawa do Serwisu, w tym Materiałów, a w szczególności utworów, znaków towarowych oraz baz danych wykorzystywanych w Serwisie przysługują Administratorowi. Poprzez korzystanie z Serwisu, w tym z Materiałów, a w szczególności z utworów, znaków towarowych lub baz danych wykorzystywanych w Serwisie, Użytkownik nie nabywa żadnych praw ani też nie uzyskuje licencji, ponad to co wskazano w Regulaminie w sposób wyraźny.

3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego lub międzynarodowego, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta).

4. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, a w szczególności praw ochrony danych osobowych, praw ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych, prawa własności przemysłowej, prawa karnego dotyczącego wykroczeń lub innych czynów zabronionych, prawa świadczenia usług drogą elektroniczną. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać interesów oraz nie doprowadzać do szkód po stronie Administratora, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Powyższe dotyczy zarówno niepodejmowania działań, jak i niedopuszczania do zaniechań przez Użytkownika.

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w związku z korzystaniem z Serwisu lub za swoje zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu, w tym za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

6. Administrator dołoży należytej staranności celem świadczenia Usług jak najwyższej jakości. Administrator nie udziela gwarancji na działanie Usług, w tym na kompletność, aktualność lub przydatność treści Serwisu, co dotyczy w szczególności:

sytuacji spowodowanych zagrożeniami występującymi w sieci Internet, jak włamania do systemu Użytkownika, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowanie systemu Użytkownika wirusami, sytuacji siły wyższej, sytuacji niezależnych i niezawinionych błędów w działaniu Serwisu.

7. Umowa dotyczy świadczeń, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, a nadto Strony uzgadniają natychmiastowe świadczenie Usług. W konsekwencji, Użytkownikowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.

V. Przetwarzanie i Ochrona Danych

1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Serwisie Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Serwisie.

2. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z treścią ewentualnej zgody Użytkowników i Regulaminem, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z treścią ewentualnej zgody Użytkowników i Regulaminem. W szczególności Administrator podejmuje rozsądne środki bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia utraty, nieupoważnionego dostępu, użycia, zmiany oraz ujawnienia wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług na zasadach opisanych w Regulaminie (podstawa z art. 6 ust. 1 li. B) RODO), a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, jako administratora danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu wykonania Usług i w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie po uzyskaniu zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w tej zgodzie. Użytkownik podając swoje dane osobowe może wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w szczególności w następujących celach: A) związanych z płatnościami, B) promocyjnomarketingowych związanych z działalnością Administratora, między innymi poprzez umieszczenie adresów e-mail Użytkowników na tzw. liście mailingowej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu A) i B) odbywa się poprzez zaznaczenie przez Użytkownika tzw. check boxa na stronach serwisu www.unitedall.pl Zgoda na przetwarzanie podanych przez Użytkownika danych osobowych będzie obejmować również przetwarzanie tych danych osobowych w przyszłości.

4. Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia własnych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu lub zaprzestania przetwarzania danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Administrator informuje przede wszystkim, że Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania w każdym czasie, a także do żądania ich usunięcia. Adres e-mail Administratora ustanowiony celem realizacji przez Użytkownika uprawnień, o których mowa w zdaniach poprzedzających, jest jak następuje: ua.unitedall@gmail.com

5. Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych osobowych prawdziwych i kompletnych zgodnie ze wskazaniami w Serwisie.

6. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe przekazane przez Użytkowników osobom trzecim, we wskazanym w Regulaminie oraz w ewentualnej zgodzie Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.

7. Odnośnie przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z płatności online i zapisu na newsletter, Administrator podaje dodatkowo, co następuje:

a. przetwarzane mogą być następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

b. przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może zostać powierzone osobom trzecim, jak następuje:


o PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068:

– w szczególności dane dotyczące karty płatniczej i inne bankowe dla potrzeb płatności.

VI. Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na adres: ua.unitedall@gmail.com

2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Administratora na stronie głównej Serwisu zmienionego Regulaminu. Użytkownik może zaakceptować Regulamin w całości wraz z wprowadzonymi zmianami albo może nie zaakceptować Regulaminu z wprowadzonymi zmianami, według wyboru Użytkownika. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu z wprowadzonymi zmianami, umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu.

3. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, którego kołwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkownika i Administratora.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądbody polskie